Groepsleden van ‘Scatter Their Own’ gearresteerd aan de Dakota Acces pijpleiding blokkade

Bron: Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2016/08/scatter-their-own-band-members-arrested.html

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

Fotos: Juliana BrownEyes Clifford