* RECHT OP ANTWOORD 

* RIGHT TO REPLY

SACHEEN LITTLEFEATHER- VERKLARING AAN HET BUREAU VAN ZUID DAKOTA ’S PROCUREUR GENERAAL

27 maart 2015

http://www.denaisgazet.be/indiaanse-spiritualiteit/sacheen-littlefeather-verklaring-aan-het-bureau-van-zuid-dakota-s-procureur-generaal-1

Van Lakota Unci Cangleska

Verwijder a.u.b. de naam van Lakota Unci Cangleska uit iedere verwijzing naar het James Hoff/Sacheen Littlefeather schandaal.

Myrna Youngbear, Tetuwan Grandmother Society en Lakota Unci Cangleska (ikzelf) werden wijsgemaakt dat Sacheen Littlefeather op Facebook was om Lakota ouderen en familie van Pine Ridge te helpen.

 

Myrna is een Lakota Elder.

Ik ben een activist, wij hebben samengewerkt tot deze aaseters op de proppen kwamen en ons uitgebuit hebben, bijna net zoals ze gedaan hebben met Sacheen .

James Hoff’s modus operandi was geld in te zamelen voor propaan en elektrische stroom onder de neporganisaties “The American Indians” en “Operation Warm Winter.”

Alhoewel ik bewijzen heb van gekochte propaan en andere zaken.

Ik kon niet begrijpen waarom hij zou liegen en zich uitgeven voor Sacheen Littlefeather tenzij het geld dat hij gebruikt heeft om propaan en elektriciteit te kopen voor de Elders enkel maar een klein deelt was van wat zij werkelijk binnengerijfd hadden.

Hoe dan ook, ik had er helemaal geen kennis van dat hij zich voordeed als Sacheen.

Ik heb veel gegevens, screenshots van conversaties van de laatste jaren die ik kan voorleggen en daarom was er voor Myrna Youngbear en mezelf hoegenaamd geen reden om hem in vraag te stellen, omdat het propaan en de elektriciteit rekeningen correct betaald werden.

Daarom....waarom zouden wij achterdochtig zijn?

 

Ik kan de gegevens laten zien aan iedereen die de anonimiteit van de Lakota recipiënten, de ouderlingen en families, kunnen bewaren.

Deze gegevens kunnen geverifieerd worden door Lakota Plains Propane met naam en datum van aankoop en bevestigingsnummer.

 

Dus, wanneer u de namen van Lakota Unci Cangleska of Tetuwan Grandmothers’ Society koppelt aan de naam van The American Indians, weet dan dat u niet enkel een gerespecteerde Lakota Elder beschuldigd van fraude, maar ook belasterd en dat er reeds stappen zijn ondernomen om :

  1. Sacheen Littlefeather te contacteren om haar onze geloofwaardigheid onder ogen te brengen ( want we weten dat ook zij foutief geïnformeerd werd). En
  2. Brengen we dit voor de rechtbank om mijn naam, Lakota Unci Cangleska te zuiveren.

 

Ik kan echter niet spreken voor Myrna Youngbear en Tetuwan Grandmother’s Society daar ik niet langer verantwoordelijk ben voor deze organisatie.

Toen de bedrieger James Hoff Myrna contacteerde als Sacheen Littlefeather kwam er een breuk tussen Myrna en mij.

Hij had haar wijs gemaakt dat ik de oplichter in het spel was, dus daarom startte ik Lakota Unci Cangleska op verzoek van Wilma Thin Elk en verbrak de banden met Tetuwan Grandmothers’ society. Een daad die me pijn deed omdat ik op dat punt voelde dat er iets vreselijk mis was.

Op dat punt is mijn medewerker een onderzoek begonnen omdat ik niet wou dat Myrna uitgebuit zou worden.

 

Dus, aub, ik weet dat er veel mensen en organisaties uitbuiters zijn, maar Lakota Unci Cangleska is niet een van hen, en ik maak er steeds een punt van om onmiddellijk alle banden door te knippen zodra ik begin te wantrouwen, zelf als er een paar ouderlingen geholpen kunnen worden.

 

De enige reden waarom ik in partnerschip gegaan ben met the American Indians was in de eerste plaats omdat zij een PayPal account hebben.

Ik krijg geen donaties op die manier. Ik leidde eenvoudig mijn donateurs op weg met de namen van de ouderlingen en de families in nood.

Maar toen mensen uit Italië, Duitsland, Zweden en andere volken mij begonnen te contacteren om te helpen, dacht ik dat het voor iedereen beter was om het aanbod van the American Indians aan te nemen.

Het is praktisch bijna onmogelijk om per telefoon een bestelling voor propaan te plaatsen, daarom kunnen donateurs hier helpen.

 

Dank u voor uw werk om de waarheid aan het licht te brengen.

Tel: 605 407 7384

cetandimanages@gmail.com

nvdr: NAIS heeft de naam uit het artikel verwijdert tot we meer gegevens hebben.

 

* RIGHT TO REPLY

SACHEEN LITTLEFEATHER- VERKLARING AAN HET BUREAU VAN ZUID DAKOTA ’S PROCUREUR GENERAAL
27 maart 2015
http://www.denaisgazet.be/indiaanse-spiritualiteit/sacheen-littlefeather-verklaring-aan-het-bureau-van-zuid-dakota-s-procureur-generaal-1

FROM  Lakota Unci Cangleska

 


Please take the name Lakota Unci Cangleska off any reference to the James Hoff/ Sacheen Little Feather scandal....

Myrna Youngbear, Tetuwan Grandmother's Society and Lakota Unci Cangleska (myself) were tricked into thinking that Sacheen Little Feather was on Facebook Helping the Lakota Elders and families of Pine Ridge.

Myrna is a Lakota Elder...

I am a activist... we worked together until these vultures came in and exploited us... almost the same as they did with Sacheen.... the process this James Hoff used was to pay for propane and electric under the fake organization " The American Indians" and "Operation Warm Winter"

Although Propane was paid for and other things were paid for and I have proof.

I can not determine why he would lie and say he was Sacheen Little Feather unless the money that was used to pay for all those elders propane and electric was only a small percentage of what he was actually bringing in. 


No matter.... I did not have any idea that he was posing as Sacheen...

I have many screenshots of conversations over the past year and there was no way for me or Myrna Youngbear to know...even a reason to ask because every propane or electric that I asked him to pay was paid.

Therefore... why would I be suspicious?

 

I can provide records to those who will keep the anonymity of the Lakota recipients... Elders and Families of Pine Ridge.

 

These records can be verified by contacting Lakota Plains Propane with the date and name of purchase and confirmation number.

 

So when you put Lakota Unci Cangleska or Tetuwan Grandmother's Society name up with The American Indians name... please know that you are not only accusing a respected Lakota Elder of fraud, but you are commiting defamation of charachter, slander and libel and there are already measures being taken to :
A. Contact Sacheen Little Feather to notify her of our credibility (because I know she has also been misinformed. ... and 


  1. We are taking this to court to clear Lakota Unci Cangleska and myself of any wrong doing.

I cannot speak for Myrna Youngbear and Tetuwan Grandmother's Society as I am no longer running that organization. ...

 

When the imposter James Hoff contacted Myrna Youngbear as Sacheen Little Feather he caused a rift between Myrna and I ...

 

He convinced her that I was the one that was fraudulent. .. so... I

started Lakota Unci Cangleska at the behest of Wilma Thin Elk and separated myself from Tetuwan Grandmother's Society. ... an act that caused me much heartache because at that point I knew that there was something very wrong.

It was at this time I had my associate begin to investigate because I did not want Myrna to be exploited. ..

So please... I know there are a lot of people and orgs that exploit ... but Lakota Unci Cangleska is not one, and I made sure I cut ties as soon as I began to distrust , even though there were still Elders being helped. 


 

THE ONLY reason I partnered with The American Indians Page in the first place was because they had a Paypal account.... I do not get donations in this manner. ... I simply route my donors

to the utilities with the name of the elder or family in need. ...

 

but when people from Italy, Germany, Sweden, and other nations began contacting me to help, I felt that it was in the best interest of the people to allow The American Indians Page to help because they offered.

It is nearly impossible to call from overseas and place an order for propane via telephone, which is how my donors help here. Please feel free to contact me via telephone or email 605 407 7384 cetandimanages@gmail.com
thank you for your work in bringing the truth to light.

Note: NAIS removed the name from the article until further information is forthcoming.